primariabalcauti@yahoo.com Contactează-ne prin email

   (0372) 900-906
Contactează-ne telefonic

Raportează
problemă

Previous
Next

Regulament de functionare

HCL privind aprobarea Regulamentului de ordanizare si functionare a Consiliului Local

 

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI LOCAL BALCAUTI

 

CAP.1

SECŢIUNEA 1

Constituirea consiliului local

ART.1

 • Constituirea consiliilor locale se face în termen de 25 zile de la data desfăşurării alegerilor. Convocarea consilierilor locali aleşi şi validaţi în funcţie se face de către prefect în maxim 5 zile de la pronunţarea Hotărârii de validare. Validarea alegerilor consilierilor se face de către judecătoria Rădăuţi, de către un judecător desemnat de către preşedintele instanţei. Cererea de validare a consilierilor locali se dispune în termen de trei zile de la data constatării rezultatelor alegerilor, în condiţiile legii. La şedinţa de constituire participă prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul sau, după caz, candidatul câştigător la alegerile pentru funcţia de primar.
 • Invalidarea mandatului intervine în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală constatată în condiţiile legii.
 • Pentru validarea mandatelor candidaţilor declaraşi supleanţi este aplicabilă aceeaşi procedură. Pot fi validaţi numai candidaţii declaraţi supleanţi, care la data validării fac dovada faptului că sunt înscrişi în partidul politic, alianţa politică, sau alianţa electorală pe a cărei listă au candidat prin alegeri.
 • Şedinţa se desfăşoară în condiţiile legale dacă participă cel puţin majoritatea consilierilor aleşi şi validaţi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza în aceleaşi condiţii, peste trei zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, seva proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte trei zile, în aceleaşi condiţii.
 • În situaţia în care Consiliul local nu se poate reuni nici la a-3- convocare din cauza absenţei nemotivate a consilierilor locali, instanţa va declara vacante, prin hotărâre, locurile consilierilor ocali aleşi care au lipsit nemotivat la oricare dintre cele trei convocări. Sesizarea instanţei se face de către prefect în maxim trei zile de la data şedinţei, pe baza procesului verbal al şedinţei, întocmit de secretarul comunei.

Hotărârea instanţei se pronunţă în maxim trei zile de primirea sesizării din partea  prefectului şi poate fi atacată cu recurs la instanţa competentă. În cazul în care locurile declarate vacante, potrivit procedurii de mai sus nu pot fi ocupate cu supleanţi înscrişi pe listele de candidaţi respective, potrivit legii se organizează alegeri parţiale pentru completare, în termen de douzeci de zile.

 • Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă

     consilier local, ajutat de cei mai tineri doi consilieri locali, cu 

    asistenţa de specialitate a secretaruluicomunei, care întocmeşte şi 

    procesul verbal al şedinţei.

 • La şedinţa de constituire a consiliului local prezenţa consilierilor aleşi este obligatorie, cu excepţia cazurilor în care absenţa este temeinic motivată.
 • Absenţa consilierilor locali la şedinţa de constituire este motivată dacă se face dovada că aceastaa intervenit din cauza unei boli sau a unor evenimente de forţă majoră care a făcut imposibilă prezenţa acestora.

ART.2

 • Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi cei doi asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei.

ART.3

 • Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local următorul jurământ în limba română: „ Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă, tot ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Balcauti. Aşa să-mi ajute Dumnezeu ! „
 • Jurământul se depune  după următoarea procedură: Secretarul comunei  va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta în ordinea alfabetică în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul „Jur” , după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.
 • Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validrae, iar al doilea se inmânează consilierului.
 • Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.
 • Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept.
 • În cazul în care consilierul local declarat ales renunţă la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului supliant înscris pe lista partidului politic,a alianţei politice sau a alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele şi alianţele politice confirm în scris aparteneţa la partid. În cazul în care în locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate  plus unu,  se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.

ART. 4 .

 • După validare în şedinţa de constituire consiliul local, consilierii locali depun jurământul prevăzut la art.3.
 • Consiliul local se declară legal constituit dacă majoritatea consilierilor legal validaţi au depus jurământul. Constituirea consiliului local se constată prin Hotărârea nr. 3, adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali, validaţi.

ART.5.

 • După declararea ca legal constituit al consiliului local, consilierilor în funcţie, li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de primar.
 • Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentaţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să-l poarte pe întreaga durată a mandatului.
 • Legitimaţia şi însemnul se pot păstra de către Consilierii locali, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

ART.6.

 • Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
  1. demisie;
  2. incompatibilitate;
  3. schimbarea domiciliului întro altă localitate;
  4. lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului ;
  5. imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
  6. condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
  7. punerea sub interdicţie judecătorească;
  8. pierderea drepturilor electorale;
  9. pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales;
  10. deces;
 • Cazul prevăzut în alin. 1 , lit. (i) se aplică şi viceprimarului.
 • Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către Consiliul local, prin hotărâre,la propunerea primarului sau a oricărui consilier;
 • În cazurile prevăzute la alin.(1) lit. (c) şi (i) hotărârea cosniliului poate fi atacată de consilieri, la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.

ART.7.

Consilierii locali pot demisiona, anunţând în scris preşedintele de şedinţă, care ia act de aceasta. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant.

Art.8.

 • În toate situaţiile de încetare a madatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.
 • Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei. Referatul va fi însoţit de actele justificative.

ART.9.

 • După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre memebrii săi prin hotărâre adoptată cu votul deschis a majorităţii consilierilor locali în funcţie , un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acestea.
 • Consilierul local ales în condiţiile alin.(1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.

SECŢIUNEA  a -2 –a

 

Atribuţiile  Consiliului Local

ART.10.

 • Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.
 • Consiliul local exercită următoarele cetgorii de atribuţii:
  1. atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
  2. atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei;
  3. atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei;
  4. atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate de către cetăţeni;
  5. atribuţii privind cooperarea interinstituţionară pe plan intern şi extern;
 • În exercitarea atribuţiilor prevăzute în alin.(2) lit.(a) consiliul local:
  • aprobă statutul comunei, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionarea consiliului local.
  • Aprobă în condiţiile legii la propunerea primarului, înfiinţarea şi statul de funcţii ale aparatului de specilaitate a primarului , ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local.
  • Exercită în numele comunei toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome în condiţiile legii.
 • În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(2) lit.(b) consiliul local:
  1. aprobă la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiilor bugetare.
  2. aprobă la propunerea primarului contractarea şi / sau garantarea împrumuturilor , precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele comunei, în condiţiile legii;
  3. stabileşte şi aprobă taxele locale în condiţiile legii;
  4. aprobă la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economicepentru lucrările de investiţii de interes local în condiţiile legii;
  5. aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a comunei ;
  6. asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodării apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
 • În exercitarea atribuţiunilor prevăzute în alin. (2) lit.(c) consiliului local :
  1. hotărăşte darea în administrare , concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei Balcauti precum şi a serviciilor publice de interes local în condiţiile legii;
  2. hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei în condiţiile legii ;
  3. avizează sau aprobă în condiţiile legii documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale comunei ;
  4. atribuie sau schimbă în condiţiile legii denumiri de drumuri şi obiective de interes local
 • In exercitarea atributiilor prevazute de alin.(2) lit d)consiliului local;
  1. asigura potrivit competentelor sale si in conditiile legii ,cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local;

1.educatia

2.serviciile sociale pentru protectia copilului,a persoanelor cu handicap,a persoanelor varstnice,a familiei si a altor persoane sau grupuri in nevoie sociala;

 1. sanatatea

4.cultura

5.tineretul

6.sportul

7.ordinea publica

8.situatiile de urgenta

9.protectia si refacerea mediului inconjurator

10.conservarea,restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura,a parcurilor,gradinilor publice si rezervatiilor naturale;

11.dezvoltarea urbana;

12.evidenta persoanelor;

13.podurile si drumurile publice

14.serviciile comunitare de utilitate publica:alimentare cu apa,gaz natural,canalizare,salubrizare,energie termica si iluminat public;

15.servicii de urgenta de prim ajutor;

16.activitatile de administratie social-comunitara;

17.punerea in valoare in interesul comunitatii locale a resurselor naturale de pe raza comunei;

18.alte servicii publice stabilite prin lege;

 1. b) hotaraste acordarea unor sporuri si a altor facilitati,potrivit legii,personalului sanitar si didactic;
 2. c) sprijina in conditiile legii activitatea cultelor religioase;
 3. d) poate solicita informari si rapoarte de la primar,viceprimar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica si de interes local;

e)aproba construirea locuintelor sociale,criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale si a utilitatilor locative aflate in proprietatea sau administrarea sa.

(7) în exercitarea atributiilor prevazute in alin.(2) lit.e),consiliul local:

a)hotareste,in conditiile legii,cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine,in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni,lucrari,servicii sau proiecte de interes local;

 1. b) hatareste,in conditiile legii, înfrăţirea comunei Balcauti,cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari;
 2. c) hotaraste,in conditiile legii,cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara sau din strainatate,precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor publice locale,in vederea promovarii unor interese comune;

(8)    a) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite Titlul de „cetăţean de onoare” al comunei Balcauti, în baza unui regulament propriu fiind stabilite şi condiţiile retragerii titlului conferit.

 1. b) consiliul local poate acorda diplome-distincţii de ceteţean cu titlul meritoriu persoanelor fizice române pentru rezultate deosebite, în realizarea unor obiective de interes local cât şi persoanelor la împlinirea vârstei de 100 ani;
 2. c) înmânarea acestora se va face într-un cadru festiv organizat de consiliul local.

(9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

ART.11.

Persoanele împuternicite  să reprezinte interesele comune în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme  de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărârea consiliului local, în condiţiile legii, respectându-se configuraţia politică de la ultimele alegeri locale.

CAP II

Organizarea consiliului

SECŢIUNEA 1

Preşedintele de şedinţă

ART.12

 • După declararea consiliului local ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi prin hotărâre adoptată cu votul  deschis al consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă pe o perioadă de cel mult trei luni  care va conduce şedinţele consilului şi va semna hotărarile adoptate de acesta.
 • Consilierul local ales în condiţiile alin.(1) poate fi schimbat din funcţie la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali din votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.
 • După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia consucerea lucrărilor consiliului .
 • Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în Hotăr â rea nr. 4.
 • Hotărarile nr.1 – 4 se semnează de preşedintele de varstă şi de cei doi asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar.Aceste hotărari au carater constatator.Ele nu produc efecte juridice neput nd forma obiectul unor acţiuni în justiţie.

ART.13.

 • Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale :
  1. conduce lucrările şedinţei consiliului local;
  2. supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor „ pentru „ , a voturilor „ contra” şi a „ abţinerilor”;
  3. semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul verbal, în cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte sau refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de trei, cinci consilieri locali.
  4. asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor ;
  5. supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
  6. aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni;
  7. asigură înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, anticipat începerii discuţiilor, fără intervenţii anterioare , dar cu drept de replică;

c ând constată indisciplină din partea consilierilor sau a celor care asistă propune consiliului eliminarea din sala de şedinţă.

 • Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege,de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local;

SECŢIUNEA II

Alegerea viceprimarului

ART.14.

 • Consiliul local alege din randul membrilor săi pe viceprimar . Alegerea se face prin vot secret, indirect al majorităţii consilierilor locali în funcţie.
 • Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului se face de către grupurile de consilieri sau de către consilieri.
 • Consilierii locali candidaţi la funcţia de viceprimar, vor depune declaraţii pe propria răspundere privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică, după constituirea consiliului local, conform L.187/1999.
 • După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.
 • Exercitarea votului se face întro cabină special amenajată,putandu-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalităţi:
  1. fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină din lista candidaţilor vor fi barate printro linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să-i aleagă.Pe buletin va rămâne debarat numele consilierului, sau după caz, a consilierilor pe care doreşte să îl / să îi aleagă votantul;
  2. pe buletinul de vot se scrie cuvântul DA în dreptul numelui/numelor celui /celor pe care doreşte să îl/ să îi voteze;
  3. alte modalităţi, la alegerea consiliului .
 • Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.
 • Î n situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin.(6), se organizează un al doilea tur de scrutin în aceiaşi şedinţă la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri.La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

ART.15.

În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin la care vor participa numai candidaţii care se află  în această situaţie.Va fi ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.

ART.16.

Alegerea viceprimarului va fi consemnată în Hotărârea nr. 5 a Consiliului Local ia act de încetare a mandatului de consilier al viceprimarului, iar pentru validarea madatelor candidaţilor declaraţi supleanţi se aplică procedura prevăzută în art. 1 din prezentul Regulament.

ART.19.

Viceprimarul este subordonat  primarului şi înlocuitorului de drept al acestuia care poate delega atribuţiile sale.

ART.20.

Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de către consilierul local prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.

ART.21.

Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local  fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.

ART.22.

Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de patru ani, încetează de drept şi manadatul viceprimarului , fără vreo altă formalitate.

         SECŢIUNEA  III

Comisiile de specialitate

ART.23.

 • După constituire consiliul local stabileşte şi organizează comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate.
 • Domeniile de activitate în care se pot organiza comisiile de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membrii, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul activităţii din fiecare comună, iar principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevăzute în anexa nr. 2.
 • Pot fi membrii ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

ART.24.

 • Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărari cu votul majorităţii membrilor lor.
 • Comisia poate invita să participe la şedinţele de specialitate persoane din cadrul aparatului de specilitate al primarului sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.
 • Şedinţele comisiei de specilaitate sunt, de regulă, publice.
 • Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.
 • Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

ART.25.

 • Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate, se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.
 • Nominalizarea membrilor fiecărei comisii, se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către Consiliul Local, avându-se în vedere, de regulă obţiunea acestora, pregătirea lor profesională, domeniul în care îşi desfăşoară activitatea .
 • În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru comisia de bază.
 • Consiliul local Balcauti va organiza 3 comisii de specialitate cu un număr de 5-3 membrii.

ART.26.

Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii consilierilor ce o cumpun, cate un preşedinte şi cate un secretar.

ART.27.

 • Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale;
  1. analizează proiecte de hotărari ale consiliului local;
  2. se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
  3. întocmesc avize asupra proiectelor de hotărari şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.
 • Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consilului dau însărcinări date prin hotărari ale consilului local,dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

ART.28.

 • Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
  1. asigură prezentarea comisiei în raporturile acesetia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;
  2. convoacă şedinţele comisiei
  3. conduce şedinţele comisiei
  4. propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesară.
  5. participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce.
  6. susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
  7. anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;

(2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

ART.29.

 • Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  1. efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
  2. numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărari asupra rezultatului votării.
  3. asigură redactarea avizelor şi proceselor verbale, etc.
 • Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.

ART.30.

 • Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acestuia cu cel puţin trei zile înainte.
 • Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
 • Participarea membrilor comisiei la şedinţele acestuia este obligatorie .
 • În caz de absenţă la şedinţa comisiei de bază, consilerului în cauză nu i se acordă indemnizaţia de şedinţă. Dacă absenţele continuă fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în competenţa sa de Statutul aleşilor locali sau poate propune Consiliului aplicarea altor sancţiuni statutare, inclusiv înlocuirea lui dion comisie.

ART.31.

Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară de regulă, înaintea şedinţelor consiliului, atunci cand ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărari asupra carora se solicita avizul.

ART.32.

 • Pentru dezbaterea proiectelor de hotărari sau a altor probleme repartizate comisiei , preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator.
 • Consilierul desemnat potrivit alin.(1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.
 • Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atat amendamentele şi propunerile acceptate,cat şi cele respinse.
 • Avizul întocmit potrivit alin.(2) şi (3) se prezintă secretarului unităţii administrativ teritoriale, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia, odată cu ordinea de zi.

ART.33.

Votul în comisie este, de regulă deschis. În anumite situaţii comisia va hotăra ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.

ART.34.

 • Lucrările şedinţei comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, întrun proces verbal. După încheierea şedinţei procesul verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.
 • Procesele verbale ale comisiilor de specialitate vor fi depuse întrun dosar special al comisiei respective, şi care va fi păstrat la secretarul consiliului.
 • Preşedintele poate încuviinţa ca procesele verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări sau desfăşurat cu uşile închise.

ART.35.

Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotara retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate  care a întocmit avizul, respectiv raportul.

ART.36.

 • Consiliul local poate să hotărască organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau primarului.
 • Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la (1), obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi madatul lor se stabilesc prin hotărare a consiliului local.
 • Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

ART.37.

Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul memebrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire al locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora ce se stabilesc prin Hotărarea nr. 6 a consiliului local.

SECŢIUNEA IV

Alte dispoziţii:

ART.38.

 • După preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către preşedintele de şedinţă se trece la ceremonia depunerii a jurămantului de catre primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia a fost validată. În acest scop judecătorul, sau altă persoană desemnată de către preşedintele judecătoriei prezintă în faţa consiliului hotărarea de validare.
 • După prezentarea hotărarii de validare primarul va depune juramantul prevazut la alin.(1) al atr.(8), folosindu-se procedura stabilita in acelasi text.

ART.39.

 • După depunerea jurămantului , primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.
 • Primarul va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct.
 • Dacă la lucrările consiliului participă şi prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, aceştia vor ocupa un loc distinct.

ART.40.

 • Primarul participa la sedintele consiliului si are dreptul sa-si exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi.Punctul de vedere al primarului se consemneaza,in mod obligatoriu,in procesul verbal de sedinta.
 • Primarul intra in dreptul deplinei exercitari a mandatului dupa depunerea juramantului,in cadrul unei ceremonii publice caruia i se inmaneaza legitimatia care va fi semnata de presedintele de sedinta,un semn distinctiv al calitatii de primar,pe care acesta are dreptul sa il poarte potrivit legii,pe intreaga durata a mandatului,precum si esarfa in culorile drapelului national al Romaniei.
 • Esarfa va fi purtata in mod obligatoriu la Ziua Nationala a Romaniei,la solemnitati,receptii,ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor indiferent de locul de desfasurare a acestora.
 • Legitimatia si insemnul de primar se pot pastra dupa incetarea mandatului cu titlu evocativ.

ART.41.

 • Primarul indeplineste o functie de autoritate publica.
 • Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in competenta sa prin acte normative primarul beneficiaza de un aparat de specialitate pe care il conduce.
 • Numirea si eliberarea din functie a personalului din aparatul de specialitate a primarului se face de catre primar,in conditiile legii

ART.42.

 • Calitatea de primar inceteaza la data depunerii juramantului de catre noul primar.
 • Calitatea de primar inceteaza,de drept,inainte de expirarea duratei normale a mandatului,in urmatoarele cazuri:
 1. a) demisie
 2. b) incompatibilitate
 3. c) schimbarea domiciliului intro alta localitate
 4. d) imposibilitatea de a o fi exercitat pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive,cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
 5. e) condamnarea,prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva,la o pedeapsa privativa de libertate.
 6. f) punerea sub interdictie judecatoreasca.
 7. g) pierderea drepturilor electorale
 8. h) pierderea prin demisie,a calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatii nationale pe a carei lista a fost ales.
 9. i) daca acesta se afla in imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli grave ,certificate,care nu permite desfasurarea activitatii in bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an caracteristic;
 10. j) daca acesta nu isi exercita,in mod nejustificat,mandatul timp de 45 zile consecutiv;
 11. k) deces;

ART.43

 • In toate cazurile de incetare inainte de termen a mandatului de primar,prefectul emite un ordin din care constata incetarea mandatului primarului;
 • Ordinul va avea la baza un referat semnat de secretarul comunei,precum si actele din care rezulta motivul legal de incetare a mandatului;
 • Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanta de contencios administrativ in termen de 10 zile de la comunicare;
 • Instanta de contencios administrativ este obligata sa se pronunte in termen de 30 zile,hotararea primei instante este definitiva si irevocabila;

ART.44

 • Primarul poate demisiona,anuntand in scris consiliul local si prefectul.La prima sedinta a consiliului,presedintele de sedinta ia act de aceasta situatie,care se consemneaza in procesul verbal si devin aplicabile dispozitiile art.42.
 • Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului.Ordinul prefectului,impreuna cu un extras din procesul verbal al sedintei,se inainteaza Ministerului Administratiei si Internelor,care va propune Guvernului stabilitea datei desfasurarii alegerilor pentru un nou primar,in termen de maximum 90 zile de la expirarea termenului prevazut in art.43,alin.(3) sau de la data pronuntarii hotararii instantei,in conditiile art.43 alin.(4).

ART.45

 • Secretarul comunei este functionar public de conducere,cu studii superioare juridice sau administrative.Secretarul se bucura de stabilitate in functie.
 • Secretarul comunei nu poate fi membru al unui partid politic,sub sanctiunea destituirii din functie;
 • Secretarul comunei indeplineste urmatoarele atributii:
  1. avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului si hotararile consiliului local;
  2. participa la sedintele consiliului local;
  3. asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar,precum si intre acestia si prefect;
  4. organizeaza arhivasi evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului;
  5. asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit.(c) in conditiile Legii nr.549/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
  6. asigura procedurile de convocare a consiliului local,de efectuarea a lucrarilor de secretariat,a procesului verbal a sedintei de consiliu local,comunica ordiner de zi si redacteaza hotararile consiliului local;
  7. pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestora;
  8. alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local si de primar.

CAP.III

Functionarea consiliului local

SECTIUNEA I

Desfasurarea sedintelor

 

ART.46

 • Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani care poate fi prelungit prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.
 • Consiliul local îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării legal constituit a consiliului nou ales.

ART.47.

 • Consiliul local se înstruneşte în sedinte ordinare , lunar, la convocarea primarului.
 • Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe ordinare,la cererea primarului sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului.
 • Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ teritoriale, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare.
 • În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei convocarea consiliului local se poate face de îndată.
 • În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia.
 • Odată cu invitaţia la şedinţă, secretarul va trimite consilierilor şi proiectul actelor normative mai importante ce se vor dezbate în şedinţa repectivă mai ales cele cu privire la bugetul local, administrarea domeniului public şi privat al comunei, impozite şi taxe locale.
 • Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei prin afişare la panoul de afişaj.
 • În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul verbal al şedinţei.

ART.48.

 • Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal prin prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie.
 • Prezenţa consilierilor la şedinţă este obligatorie. Cazurile în care se consideră că absenţa este motivată sunt cele de boală, plecări în interes local.În situţia în care un consilier absentează de două ori consecutiv fără motive temeinice, el poate fi sancţionat în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.
 • Când un consilier absentează la o şedinţă din motive întemeiate şi a anunţat preşedintele de comisie sau secretarul consiliului i se consideră absent motivat. Absenţa nu va fi luată în calcul pentru eventuala excludere. Dacă se va lipsi la două şedinţe consecutive fără motive temeinice, va fi avertizat prin înştiinţare scrisă de către secretar, că urmează excluderea la al treilea absent.

ART.49.

Şedinţele consiliului local sunt conduse de un consilier, ales în condiţiile prevăzute la art.12.

ART.50.

 • Şedinţele consiliului local sunt publice.

ART.51.

(1) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor sau altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmisă consilierilor şi se aduce la cunoştinţa locuitorilor prin afişaj sau telefoane.

(2) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, viceprimarului, consilierilor locali sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor  se face de cel care le propune, cu sprijinul secretarului comunei şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate a primarului.

(3) Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate a primarului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consilliului în prima şedinţă ordinară a acesteia.

(4) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a consiliului local care nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialiate a primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului , precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor de şedinţă extraordinare sau de forţă majoră.

(5) Dacă rapoartele prevăzute la alin. (4) nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, acestea se consideră implicit favorabile.

ART.52.

(1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretar.

(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă acest lucru primarului, preşedintelui de şedinţă sau secretarului.

ART.53.

(1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată.Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului  de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi , pe care o face iniţiatorul, apoi se dă cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şefului departamentului  care a întocmit raportul.

(2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin. (1) se trece la dezbateri .

(3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt.Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare, timpul care va fi afectat  fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.Preşedintele de şedinţă va urmării ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri.În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.

ART.54.

(1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă întro problemă de ordin personal sau atunci când a fost  nominalizat de un alt vorbitor.

(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.

ART.55.

Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul  oricărui grup de consilieri poate propune închiderea  dezbaterii unei probleme puse   în discuţia consiliului local.Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.

ART.56.

Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă precum şi dialogul dintre vorbitori şi alte persoane aflate în sală.

ART.57

 • In cazul in care desfasurarea lucrarilor este perturbata,presedintele de sedinta poate intrerupr dezbaterile.El poate aplica sanctiunile stabilite de Statutul alesilor locali in competenta sa ori poate propune consiliului aplicarea de sanctiuni corespunzatoare.
 • Parasirea salii de sedinta a celui care perturba lucrarile sedintei,indiferent de functia lui.

ART.58.

Asupra proiectelor de hotatari au loc dezbateri generale si pe articole,consilierii putand formula amendamente de fond sau redactare.Amendamentele formulate se supun votului consiliului local in ordinea formularii lor.Daca s-a adoptat un amendament,celelalte se socotesc a fi respinse fara a se mai supune votului.

SECTIUNEA a 2 a

Elaborarea proiectelor de hotatari

ART. 59.

 • Proiectele de hotarari pot fi propuse de consilierii locali,de primar.viceprimar sau de cetateni.Redactarea proiectelor se face de catre cei care le propun,cu sprijinul secretarului si al compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate a primarului.

ART. 60.

 • Proiectele de hotarari se inscriu pe ordinea de zi a sedintelor prin mentionarea titlului si a initiatorului.
 • Proiectele de hotarari se aduc la cunostinta consilierilor de indata,cu indicarea comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare si cu invitatia de a formula si depune amendamente.
 • Operatiunile prevazute la alin.(2) se realizeaza prin grija secretarului unitatii administrativ teritoriale.

ART. 61

(1) Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local,precum si compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate a primarului în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul.

(2) Odată cu transmiterea proiectelor se va preciza o dată de depunere a raportului şi a avizului, avându-se grijă ca raportul să poată fi trimis şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către acesta a avizului.

(3) Iniţiatorul proiectului sau a altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment la susţinerea lor.

ART.62.

(1) După examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sa, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.

(2) Avizul se transmite secretarului unităţii administrativ teritoriale care va dipune  măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar, şi către consilieri, cel mai târziu odată cu invitaţia la şedinţă

ART.63.

Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate a primarului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia.

ART.64.

(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotărâri cu caracter normativ  ale consiliului local, are obligaţia să-l afişeze la panoul de afişaj, să-l transmită prin mas-media locală . Consiliul local va transmite proiectele de acte normative  tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri şi sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul  de act normativ.

(3) La publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri sau sugestii sau opinii la proiectul de act normativ propus.

SECŢIUNEA a- 3-a

         Procedura de vot

ART.65.

 • Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.
 • Votul deschis se exprimă liber prin ridicarea mâinii sau prin apelul nominal.

(3) Consiliul local stabileşte  ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret cu excepţiile prevăzute de lege.

ART.66.

(1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: Preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor „ pentru „ şi „ contra” . Secretarul unităţii administrativ teritoriale va da citire  numelui şi prenumelui fiecărui consilier în  ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul „pentru” sau „ contra” , în funcţie de obţiunea sa.

(2) După epuizarea listei votul de repetă  prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

ART.67.

(1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putiinţa de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele „da” sau „ nu”.

(3) Buletinele de vot se introduc în urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu este exprimată opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin.(2).

ART.68.

(1) Hotărârile sau alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi în cazul în care , prin regulament se dispune altfel.

(2) Abţinerile se contabilizează la voturile „ contra”.

(3) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal , preşedintele amână votarea până la întrunirea cvorumului.

ART.69.

Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.

ART.70.

Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

CAPITOLUL IV

ADMINISTRATORUL PUBLIC

 

ART.71.

(1) La nivelul comunei  primarul poate propune consiliului local înfiinţarea funcţiei de administrator public, în limita numărul maxim de posturi aprobate;

(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se face de către primar, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea în funcţie se face pe bază de concurs.

(3) Administratorul public poate îndeplini , în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primaru, atribuţii de coordonare a aparatului de specilaitate sau a serviciilor publice de inters local.

(4) Primarul poate delega către administratorul public, în condiţiile legii , calitatea de ordonator principal de credit.

         CAPITOLUL V

Actele autorităţilor administraţiei publice locale şi comunicarea acestora.

 

         ART.72

 • Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin:
  1. primarul emite dispoziţii
  2. consiliul local adoptă hotărârea
 • Dispoziţiile primarului se comunică în mod obligatoriu prefectului judeţului în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea lor
 • Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu:
  1. primarului comunei
  2. prefectului judeţului
 • Comunicarea actelor între comună şi prefectul judeţului se efectuează prin intermediul secretarului comunei.
 • Actele adoptate şi emise se vor aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei.
 • Dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local sunt supuse controlului de legalitate în condiţiile legii, care reglementează activitatea.

CAPITOLUL VI

Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali

 

ART.73.

(1) Consilierii pot adresa întrebări primarului,  viceprimarului şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi şefilor compartimentului din aparatul de specialitate al primarului sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate.

(2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.

(3) Cei întrebaţi vor răspunde de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

ART.74.

Interpelarea  constă întro cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, sau oral, la proxima şedinţă potrivit solicitării interpelării.

ART.75.

(1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul  sau serviciul sunt obligate să le furnizeze la termenul stabilit.

(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

ART.76.

(1)  Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu întrun registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

CAPITOLUL.VII

         SECŢIUNEA 1

         Drepturile  şi obligaţiile aleşilor locali

 

ART.77.

 • Pe timpul exercitării mandatului de primar, viceprimar, se suspendă contractul de muncă sau actul de numire a acestora în cadrul unei instituţii ori autorităţi publice, respectiv la regii autonome sau societăţi comerciale.
 • Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă  sau a actului de numire cadrele didactice, mai puţin educatorii şi învăţătorii, precum şi cercetătorii ştiinţifici, ziariştii cu atestat profesional, oamenii de cultură şi artă.
 • Durata mandatului constituie vechime în muncă şi în specialitate a studiilor absolvite.
 • Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.

ART.78

La Încetarea madatului de primar şi de viceprimar, persoanele în cauză îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă sau  acte de numire. La stabilirea clasei şi gradului de încadrare se vor lua în calcul şi perioadele lucrate în funcţiile de demnitate publică alese.

ART.79.

Timp de doi ani de la data încetării mandatului, primarului sau viceprimarului nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă ori acestea nu pot fi eliberate din funcţie pe motive  ce nu le sunt imputabile.

ART.80.

Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.

ART.81.

 • Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate, consilierul primeşte o indemnizaţie de şedinţă în cuantumul şi în condiţiile stabilite de lege.
 • Consilierul are dreptul după caz, la diurna de deplasare şi la plata cheltuielilor de transport şi cazare pentru activităţile prilejuite de exercitarea mandatului.
 • Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specilaitate va fi în cunatum de 5 % din indemnizaţia lunară a primarului .
 • Plata indemnizaţiilor stabilite se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local.

ART.82.

Primarul şi viceprimarul au dreptul la o indemnizaţie lunară, ca unică formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei de primar, respectiv viceprimar, şi care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salariat precum şi la decontarea cheltuielilor legate de exercitarea mandatului. Primarul şi viceprimarul nu beneficiază de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.

ART.83.

Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri.

ART.84.

Consilierii care participă la şedinţele de consiliu organizate în mod excepţional în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul de la locul de muncă.

ART.85.

Aleşii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local.

ART.86.

 • Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public, nu poate fi îngrădit.
 • Autoritatea adminsitraţiei publice locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.
 • Primarul este obligat prin intermediul secretarului şi a aparatului de specilaitate să pună la dispoziţia consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.

ART.87.

 • În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte , la prim şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate, în termen de maxim 30 de zile.
 • În cazul nerespectării prevederilor (1) aleşii locali vor suporta cheltuielile deplasării.

ART.88.

Aleşii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa pe durata manadtului, la exercitarea funcţiilor autorităţii administraţiei publice locale, cu bună credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

ART.89

Consilierii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării precum şi regulamentul de funţionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

ART.90.

Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

ART.91.

Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul bani, foloase materiale sau alte avantaje.

ART.92.

 • Aleşii locali au a obligaţia de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală.
 • Aleşii locali sunt obligaţi ca în exercitarea mandatului, să organizeze periodic cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.
 • Fiecare consilier local, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate care va fi făcut public prin grija secretarului.
 • Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate care va fi făcut public prin grija secretarului comunei.

ART.93.

Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private.

ART.94.

Primarii şi viceprimarii sunt obligaţi să depună declaraţia de avere la prefect în termen de 3 zile de la validare sau de la alegere.

ART.95.

Schimbările survenite în activitatea consilierului,in timpul exercitarii mandatului,se aduc la cunostinta consiliului local in cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

ART.96.

 • Participarea consilierilor la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate este obligatorie.
 • Consilierul nu poate lipsi de la sedintele consiliului local sau ale comisiei de specialitate din care face parte,decat in cazul in care a abtinut aprobarea consiliului,respectiv a presedintelui comisiei daca are motive temeinice.

SECTIUNEA II

Raspunderea alesilor locali

    

ART. 97

Alesii locali raspund,in conditiile legii,administrativ,civil sau penal,dupa caz,pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin.

ART. 98

 • Consilierii răspund în nume propriu pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, precum consiliului şi pentru hotărârile pe care le-au votat;
 • În procesul verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului iar la cererea consilierului se va menţiona în mod expres votul acestuia.

ART. 99

 • Încălcarea de către consilieri a Legii nr.286/2006 pentru modificarea Legii nr. 215/2001 Administraţiei publice locale, a prevederilor Legii 249/2006 pentru modificarea Legii nr. 393/2004 a Statutului aleşilor locali şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:
 1. avertismentul;
 2. chemarea la ordine;
 3. retragerea cuvântului;
 4. eliminarea din sala de şedinţă;
 5. excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale ccomisiei de specialitate;
 6. retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe;
 • Sancţiunile prevăzute la alin.(1) lit a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin.(1), lit. e) şi f) de către consiliu prin hotărâre, adoptată de consiliul cu votul a cel puţin 2/3 din numărul consilierilor în funcţie;
 • Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin.(1) lit. e) cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză;
 • Pe perioada aplicării sancţiunii consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru.

ART.100

La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

ART.101

 • Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine.

ART.102

 • Înainte de a fi chemat la rdine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii;
 • Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.

ART.103

În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

ART.104

Părăsirea sălii în timpul şedinţii definitiv sau temporar de către un consilier fără aprobarea Consiliului local, echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

ART.105

 • În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea exluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate.
 • Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice în cel mult 10 zile de la sesizare.

ART.106

Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi 2 şedinţe consecutive.

ART. 107

Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea îndemnizaţiei de şedinşă pe perioada respectivă.

ART.108

În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţie preşedintelui.

ART.109

Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă.

ART.110

(1) Pentru abateri grave şi repetate săvărşite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni :

 1. mustrare;
 2. avertisment;
 3. diminuarea indemnizaţiei cu 5/10% pe timp de 1-3 luni;
 4. eliberarea din funcţie.
 • Sancţiunile prevăzute la alin.(1) lit.a şi b se aplică prin

hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a primarului.

Motivele care justifică propunerile de sancţionare vor fi  aduce la cunoştinţă consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.

 • Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majotităţii consilierilor în funcţie iar în cazul sancţiunilor prevăzute la lit. c) şi d) cu votul secret a cel puţin 2/3 din numărul consilierilor în funcţie, făcându-se dovada că viceprimarul a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele primăriei sau ale locuitorilor din comună.
 • La eliberarea din funcţie se aplică prevederile Legii nr.215/2001 modificată prin Legea nr.286/2006 a Administraţiei publice locale.

ART.112

Împotriva sancţiunii prevăzute la alin.(1) lit.c) şi d) art.106 persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ.

ART.113

Primari pot fi revocaţi din funcţie în urma unui referendum, în condişiile Legii nr.215/2001 modificată prin Legea nr.286/2006 a Administraţiei publice locale.

Secţiunea 3

Dizolvarea consiliului local

ART.114

 • Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum. Consiliul local se dizolvă de drept:
 • în cazul când acesta nu se întruneşte timp de 2 luni consecutive;
 • în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare nici o hotărâre;
 • în situaţia în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate completa prin supleanţi;
 • Primarul, viceprimarul, secretarul sau orice altă persoană interesată sesizează instanşa de contencios administrativ. Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea Consiliului local.Hotărârea instanşei este definitivă şi se comunică prefectului.
 • Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local organizat prin condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresată prefectului de cel puţin 25 la sută din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi pe listele electorale ale comunei.
 • Referendumul este valabil dacă sau prezentat la urne cel puţin jumătate plus unu din numărul locuitorilor cu drept de vot. Activitatea Consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate.

ART.115

 • Stabilirea datei pentru alegerea noului consiliu local se face de către Guvern, la propunerea prfectului. Alegerile se organizează în termen de maxim 90 zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului localsa, după caz, de la validarea rezultatului referendumului.
 • Până la constituirea noului consiliului local primarul sau în absenţa acestuia secretarul va rezolva problemele curente a comunei.
 • Consiliile locale pot organiza printr-o iniţiativă sau la iniţiativa primarului după caz comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici, alţi specialişti pe perioadă determinată. Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabileşte prin hotărâri ale comisiilor locale. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice.

Secţiunea 4

Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local

ART.116

 • Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, aceasta poate crea un post cu activitate permanentă la comune, pe care poate fi încadrate, prin hotărâre, persoane care au studii superioare, de regulă juridice sau administrative.
 • Funcţiile pe care vor fi încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărârea consiliului local, iar selecţionareas acestor persoane se face pe bază de concurs sau examen organizat în condiţiile legii. Comiosia de concurs se stabileşte de consiliul local.

ART.117

Salarizarea personalului din aparatul permanent se face

potrivit anexei nr.II la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului

nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază

pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobat

prin Legea nr.383/2001 cu modificările şi completările

ulterioare, iar cheltuielile aferente se suportă din bugetul

local.

ART.118

 • Apărarea intereselor consiliului local în faţa instanţei de

judecată se face de persoanele angajate dacă acestea au pregătirea

profesională corespunzătoare, sau de un apărător ales, în măsura în

care asistenţa juridică nu poate fi asigurată astfel. Cheltuielile se

suportă de la bugetul local.

 • În situaţiile prevăzute la alin.(1) împuternicirea se semnează de preşedintele de şedinţă.

ART.119

 • Posturile din aparatul permanent de lucru al consiliului local nu se includ în numărul maxim de posturi stabilit potrivit Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Personalului din aparatul permanent al consiliului local nu i se aplică prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici modificată prin Legea nr.251/2006 aceasta urmând a-şi desfăşura activitatea pe baza contractului de muncă.
 • Personalul din aparatul permanent îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului unităţii administrativ teritoriale şi colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor consiliului local, asigurarea documentării sau informării consilierilor, întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale.

                    CAP.VIII

                    Registrul de interese

ART.120

 • Aleşii locali sunt obligaţi să-şi facă publice interesele personale

printr-o declaraţie pe propria răspundere, depusă în dublu exemplar

la secretarul comunei.

 • Un exemplar al declaraţiei se păstrează de către secretar într-un dosar special denumit registru de interese.
 • Al doilea exemplar al declaraţiei de interese se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va păstra într-un dosar special denumit registru general de interese.

ART.121

 • Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.
 • Consilieri locali sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.
 • Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei.

ART.122

Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

ART.123

Declaraţia privind interesele personale se depun după cum urmează:

 1. în termen de 15 zile de la data declarării consiliului, ca legal constituit, de către consilierii locali;
 2. în termen de 15 zile de la depunerea jurământului în cazul primarului;
 3. în termen de 15 zile de la alegere în cazul viceprimarului.

ART.124

 • Aleşii locali au obligaţia să reactualizeze declaraţia privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări faţă de declaraţia anterioară.
 • Secretarul comunei, va transmite secretarului general al prefecturii, până la data de 1mai a fiecărui an un exemplar al declaraţiilor reactualizate.

ART.125

 • Nerespectarea declaraţiei privind interesele personale atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declaraţiei.
 • Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage de drept a mandatului.
 • Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local.

ART.126

Cadourile şi orice beneficii materiale nedeclarate sunt supuse confiscării.

ART.127

Fapta aleşilor locali de a face declaraţii privind interesele personale, care nu corespund adevărului, constituie infracţiunea de fals a declaraţiei şi se pedepseşte potrivit codului penal.

CAP.IX

Dispoziţii finale

ART.128

 • Prevederile prezentului regulament pot fi modificate, urmându-se procedura de elaborare şi adoptare a hotărârilor.

Modificările se adoptă cu votul majorităţii  consilierilor în funcţie.

  

 

 

 


Acasă
Telefon
Email
Caută